Política de Privacidade
 1. Responsable do Tratamento
 2. O Responsable do Tratamento correspóndese co do titular do sitio web, cuxos datos completos figuran no aviso legal.
  1. Datos tratados, finalidades e prazo de conservación

  2.1 Datos tratados: Aos efectos da solicitude de información ou de contacto co Titular, deberanse facilitar uns datos a través da cumprimentación dos formularios dispostos, nos que se indicarán cales deles teñen o carácter de obrigatorio.

  Durante a navegación, poderán facilitarse datos como a dirección IP asignada polo ser provedor ou determinados perfís sociais asociados ao usuario.

  2.2 Finalidade: A finalidade do tratamento do correo electrónico ou o teléfono facilitado para o contacto, serán utilizados para unha efectiva contestación ás cuestións expostas.

  2.3 Conservación: Os datos serán tratados para xestionar a contestación ou a solicitude de información, procedéndose á súa eliminación unha vez realizado.

  1. Exercicio de dereitos

  Calquera persoa ten dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles concirnan ou non. As persoas interesadas teñen dereito a si acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

  En determinadas circunstancias, os solicitados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento dos mesmos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  Para iso, os usuarios poderán (i) Mediante correo electrónico á dirección rgpd@culleredo.es; ou (ii) Por carta a Rúa-do Concello, 12, 15189 Culleredo, A Coruña, incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente.

  No caso de que desexa exercer o dereito de portabilidade, o Concello de A Coruña, facilitará eses datos ao novo Responsable.

  1. Lexitimación do tratamento

  A base legal para o tratamento dos datos facilitados é o consentimento outorgado polo usuario para o tratamento dos seus datos persoais para ou un ou varios fins específicos, así como para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento. O consentimento será sempre revogable e poderá exercerse en calquera momento.

  1. Destinatarios e cesións

  Non se prevén cesións de datos.